Политика за поверитeлност и защита на личните данни и използване на "cookies" - Варна Кредит Груп

Политика за поверитeлност и защита на личните данни и използване на „cookies“

Политика за поверитeлност и защита на личните данни и използване на cookies

Варна Кредит  Груп осъществява своята дейност съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“) е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

Ние зачитаме Вашите лични данни.

Искаме да Ви информираме как ползваме Вашите лични данни и как тази информация се ползва. Това изявление е достъпно от нашата начална страница и от най-отдолу на всяка страница на този сайт.

Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на наши клиенти или потенциални такива, както и потребители на нашия уебсайт https://www.varnacredit.com  във връзка с услугите, предоставяни от Варна Кредит  Груп

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Сайта или да предоставите Личните си данни, тъй като с предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги както и с оглед онлайн пазаруване на Сайта. Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви продадем стоката, които сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация.

Настоящата Политика за поверителност, заедно с Общи условия за ползване на интернет сайт https://www.varnacredit.com, политиката за използване на „Бисквитки“ и всякакви други документи, които са упоменати на Сайта, определя правилата, които Варна Кредит  Груп ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте.

Ние събираме и използваме лична информация, за да разберем Вашите нужди и интереси и да Ви обслужваме по-добре. В допълнение към информацията, която Вие ни предоставите, ние може също да събираме информация по време на Вашето посещение на нашия сайт чрез инструменти за автоматично събиране на информация, които включват бисквитки, връзки, страници и други често ползвани инструменти за събиране на информация.

Ние не предоставяме Вашите лични данни на трети лица и не ги предоставяме на разположение под каквато и да било форма.

Варна Кредит  Груп зачита неприкосновеността и гарантира в максимална степен защитата на личните данни на клиентите си.

Информацията която събираме, за да разберем Вашите потребности и интереси ни помага да направим Вашето посещение последователно и персонализирано. Ние може да използваме Вашата информация предоставена доброволно за да:

-предоставим услуги и поддръжка;

-известим за нови услуги или други ползи;

-предоставим персонализирани промоционални оферти;

-изберем съдържание което да Ви бъде показано;

-към институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство.

За какъв срок се съхраняват личните Ви данни?

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

-Личните данни, обработвани с цел предоставяне на информация и изпълнение на от разстояние между Варна Кредит  Груп и Вас се съхранява за срок от 5 години и/или до заличаване на профила на потребителя.

-Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, приемо-предавателни протоколи и др., се съхраняват поне 11 години, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг или различен от този срок.

– Варна Кредит  Груп полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

– Варна Кредит  Груп  Ви уведомява, че при необходимост срока за съхранение на личните данни ще бъде удължен.

Във връзка с обработване на лични данни, имате следните права, които може да упражните Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, като изпратите заявление на адреса на Варна Кредит  Груп, посочен по-горе, или по електронен път на имейл: v.c.g@abv.bg

Имате право да поискате от Варна Кредит  Груп

– копие от Вашите лични данни и достъп по всяко време до тях;

– личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна (право на преносимост);

– личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това, като за целта трябва да изложете искането си в свободен текст и да ни го изпратите на посочените по-горе координати;

– да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

– да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до Варна Кредит  Груп

– да възразите срещу обработването на личните си данни.

Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата Политика за поверителност, моля да се свържете с нас на адрес: v.c.g@abv.bg

Категории лични данни, обработвани от Варна Кредит  Груп

Варна Кредит  Груп може да обработва публично достъпните лични данни и/или лични данни, предоставени от Вас.

Основните видове лични данни, които се обработват са:

-Информация за лична идентификация (вкл. име, имейл адрес);

-Данни за контакт (вкл. пощенски и/или електронен адреси, телефонен номер на Вас или посочено от Вас лице за контакт и други);

-Данни които вие доброволно сте предоставили;

Цели и правни основания за обработване на лични данни

-Обработване на лични данни, което е необходимо за сключване или изпълнение на договор от разстояние с нас..

-Управление и администриране на дейности

-За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;

-Изпълнение на задължения във връзка със Закона за защита на потребителите;

С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите и на задълженията произтичащи от клиентски договори, Варна Кредит  Груп има право да обработва всяка информация, която е налична в публични регистри (вкл. публична база данни и данни, оповестени в интернет) както и информация получена от трети страни по повод изпълнение на законни разпоредби, относно клиенти;

Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им.

Надзорен орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни www.cpdp.bg.

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни от Варна Кредит  Груп, можете да го направите на посочените данни за контакт на Администратора или директно на Длъжностно лице по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт).

Автоматизирана обработка и профилиране

-Когато посетите нашия Сайт, ние използваме автоматизирана обработка, за да адаптираме услугите към Вашите нужди по най-добрия възможен начин.

Възражение срещу използване за директен маркетинг

-Имате право да възразите срещу обработването за в бъдеще на личните Ви данни за целите на директния маркетинг и реклама, както и срещу разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за целите на директния маркетинг и реклама, като оттеглите даденото от Вас съгласие по всяко време. За целта може да изпратите електронно съобщение със съответното искане за преустановяване на използване на данните ви за целите на директния маркетинг на адрес: v.c.g@abv.bg

Как защитаваме данните Ви

Варна Кредит  Груп прилага организационни, физически, технологични и всички други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни и мониторинга на обработването на лични данни.

Наред с други неща, такива мерки за сигурност включват следните дейности:

– достъпът на служителите на Варна Кредит  Груп до лични данни на клиентите е ограничен в зависимост от задълженията им;

– ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти

– с цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране и др.

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия Сайт.

Имаш нужда от помощ?
Довери се на професионалистите!