Декларация за съгласие за обработка на личните данни - Варна Кредит Груп

Декларация за съгласие за обработка на личните данни

ДЕКЛАРИРАМ,
че доброволно и информирано давам изричното си съгласие на „Варна Кредит Груп“
ООД да обработва и съхранява личните ми данни, при условията и изискванията на
Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), чрез автоматизирани системи
и/или на хартия, с цел осъществяване дейността на „Варна Кредит Груп“ ООД, в
качеството му на Кредитор и го упълномощавам:
(1). Да обработва предоставената от мен информация, представляваща лични данни,
включително и след прекратяване на кредитното правоотношение;
(2). Да извършва проверка и да прави справки, свързани с мен като физическо лице, в
Централния Кредитен Регистър, в информационните системи, поддържани от
Националния Осигурителен Институт, Агенция по вписванията, АГКК и др., за
всякакви цели по преценка на финансовата институция и за потвърждаване верността
на дадената от мен информация;
(3). Да извърши всякакви проверки, с цел проучване и преценка за установяване на
финансовото ми състояние и платежоспособността ми, с оглед преценка на риска, при
евентуално сключване на Договор за кредит и всички необходими документи към него.
Изпращане на текстова, звукова и картинна информация, на съобщения SMS, за целите
на предоставяните услуги и провежданата от „Варна Кредит Груп“ ООД дейност,
включително и ако не бъде сключен договор с мен.
(4). Да предоставя информация, представляваща лични данни, на трети лица,
включително в трети държави, като кредитни регистри и бюра, специализирани в
анализ и оценка на риска или в предотвратяване и установяване на неправомерни
деяния, включително престъпления, на лица, занимаващи се със събиране на вземания
и т.н.;
(5). Съзнавам, че мога да оттегля моето съгласие по всяко време, като подам форма за
оттегляне на съгласие от субекта на данни. Съзнавам, че оттеглянето на съгласието ми
по-късно няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на дадено
сега съгласие.

Имаш нужда от помощ?
Довери се на професионалистите!